Prezentare Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români

E-mail: voluntarortodox@yahoo.com

 

ISTORIC:

Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români – A.C.T.O.R. este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, de interes general, cu caracter civic şi cultural în spirit creştin-ortodox, care funcţionează autonom, la nivel naţional, în conformitate cu Legea 246 din 18 iulie 2005.

A.C.T.O.R. a fost fondată pe 25 Mai 2006 de mai mulţi tineri creştin-ortodocşi din toate provinciile istorice româneşti: Transilvania, Banat, Moldova, Ţara Românească şi Dobrogea.

Asociaţia noastră este o organizaţie tânără din punct de vedere juridic dar membrii săi au experienţă privind dezvoltarea de organizaţii neguvernamentale şi organizarea de manifestări publice cu caracter cultural şi social. Această experienţă se datorează competenţelor pe care aceştia şi le-au dezvoltat, în perioada cât au fost elevi de liceu şi studenţi şi au desfăşurat activităţi în cadrul Ligii Tinerilor Creştin Ortodocşi Români şi al Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi Români. De-a lungul timpului, din 1998 şi până în 2006, membrii A.C.T.O.R. au organizat în asociaţiile amintite peste 70 de activităţi publice cu caracter cultural, artistic, bioetic şi religios, la nivel local, naţional şi internaţional. Toate activităţile au fost organizate din iniţiativă proprie, cu binecuvântarea Bisericii, pentru nevoile spirituale şi sociale ale persoanelor interesate.

Astăzi membrii A.C.T.O.R. sunt tineri cu vârste între 25 şi 45 ani, licenţiaţi în matematică, drept, economie, istorie, literatură, filologie, jurnalism, teologie ortodoxă. Ocupaţional sunt profesori, medici, avocaţi, economişti, ingineri.

A.C.T.O.R. a apărut pentru laicatul creştin-ortodox care doreşte să sprijine Biserica Ortodoxă Română în demersul ei social şi cultural; pentru credincioşii care doresc să nu fie doar beneficiari ai Bisericii, ci şi să sprijine această instituţie divino-umană, din care şi ei fac parte. Astfel, credincioşii să aibă cadrul juridic şi organizaţional prin care să-şi îndeplinească datoriile de creştini atât pentru propriul suflet cât şi pentru societatea în care trăiesc. În acest sens A.C.T.O.R. doreşte să realizeze constant, în mod profesionist, evenimente în spaţiul public care să promoveze valorile morale şi religioase ale majorităţii cetăţenilor din România.

Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români este un omagiu adus activităţii lui Emanuil Gojdu (1802-1870), unul dintre cei mai mari intelectuali ai ţării noastre, creştin ortodox român cu timp şi fără timp, părinte spiritual şi sprijin financiar pentru zeci de tineri români creştini-ortodocşi care au intrat în istoria universală, precum Victor Babeş, Octavian Goga, Ioan Lupaş, Traian Vuia, Constantin Daicoviciu, Pr. Dumitru Stăniloae şi mulţi alţii.

 

SCOPUL

Întărirea funcţionării pe principii civic-morale a democraţiei în România, prin promovarea şi apărarea drepturilor şi valorilor materiale şi culturale, cetăţeneşti şi comunitare, ce privesc viaţa spirituală a românilor de confesiune creştin-ortodoxă.

 

MISIUNEA

Întărirea funcţionării democraţiei în România pe temeiul principiilor civice şi valorilor moralei creştine, specifice identităţii spaţio-temporale a poporului român şi identităţii primordiale a omului în general.

 

VALORILE

1. Valorile moralei creştine – însumând totalitatea principiilor şi a regulilor izvorâte din învăţătura biblică şi patristică, după care trebuie să se comporte creştinul faţă de Dumnezeu, faţă de sine, de aproapele său şi de societate, având ca scop devenirea lui culturală şi spirituală.

2. Valorile civice – însumând principiile şi regulile izvorâte din cultura civică, după care trebuie să se comporte orice cetăţean faţă de instituţiile Statului, de societate, de aproapele şi de sine, având ca scop convieţuirea în armonie şi respect reciproc cu ceilalţi cetăţeni şi instituţii, indiferent de identitatea lor culturală.

 

VIZIUNEA

Componenta morală şi civică care trebuie să stea la baza tuturor demersurilor personale şi sociale să nu mai fie ignorată, indiferent cine este iniţiatorul demersului: un om, o instituţie sau un Stat.

 

OBIECTIVE

Încurajarea dialogului între cultura civică şi valorile creştine necesare dezvoltării durabile a oricărui proiect social;

Dezvoltarea relaţiei dintre dimensiunea civică a Instituţiilor Statului şi dimensiunea cultural-spirituală a cetăţeanului român, creştin-ortodox;

Implicarea cetăţenilor români de confesiune creştin-ortodoxă în elaborarea deciziilor şi politicilor publice, privind rezolvarea problemelor de ordin material şi cultural care privesc viaţa spirituală a comunităţii;

Apărarea şi respectarea drepturilor omului, valorilor creştine şi a spiritualităţii ortodoxe;

Realizarea monitorizării civice privind funcţionarea instituţiilor publice pe principii democratice şi morale;

Creşterea gradului de conştientizare a instituţiilor publice privind necesitatea transparenţei procesului de funcţionare şi creşterea responsabilităţii în raport cu cetăţenii – beneficiari ai serviciilor acestora;

Dezvoltarea sistemului de învăţământ privat cu caracter creştin-ortodox, pentru clasele I-VIII;

Promovarea elitelor morale, valorilor culturale, tradiţiilor şi creaţiilor populare româneşti şi credinţei creştine, în spirit ortodox, cu prioritate în rândul tinerilor din ţară şi străinătate. De asemenea conştientizarea acestora cu privire la îndatoririle pe care le au faţă de Familie, Biserică şi Societate.

 

ACTIVITĂŢI

În vederea realizării obiectivelor cu caracter civic-moral Asociaţia şi-a propus următoarele activităţi:

Informarea cetăţenilor şi a instituţiilor publice privind importanţa respectării drepturilor omului şi a îndeplinirii responsabilităţilor cetăţeneşti, din perspectiva valorilor morale, în cadrul organismului social;

Îmbunătăţirea cadrului legislativ, elaborarea de comentarii scrise şi propuneri de modificare a legilor şi/sau proiectelor de legi cu impact asupra drepturilor cetăţenilor sau moralei creştine;

Susţinerea cazurilor cetăţenilor români creştin-ortodocşi şi a comunităţilor acestora în faţa instanţelor naţionale, internaţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului – respectând scopul şi obiectivele Asociaţiei;

Efectuarea de investigaţii extrajudiciare privind condiţiile de vieţuire ale persoanelor indiferent de vârstă care trăiesc în: orfelinate, cămine/case de copii, azile, instituţii de învăţământ special, spitale, penitenciare, de Stat sau private;

Efectuarea de investigaţii extrajudiciare în cazuri de încălcări ale dreptului la viaţă, ale dreptului de a nu fi torturat, supus la tratamente inumane sau degradante, ale dreptului la libertate şi siguranţă a persoanei;

Organizarea de dezbateri, anchete şi sondaje de opinie pe probleme de interes public;

Informarea şi educarea alegătorilor privind desfăşurarea şi monitorizarea procesului electoral;

Susţinerea înfiinţării de noi organizaţii neguvernamentale, reprezentative pentru interesele cetăţenilor în conformitate cu scopul şi obiectivele Asociaţiei.

În vederea realizării obiectivelor cu caracter cultural-spiritual, Asociaţia şi-a propus următoarele activităţi:

Desfăşurarea de activităţi civice, mass-media, bioetice, culturale, artistice, de asistenţă socială, filantropice şi de mecenat, în regie proprie sau în colaborare cu autorităţile publice, cu diverse organizaţii neguvernamentale şi instituţii din ţară şi străinătate sau cu alte organizaţii confesionale creştine, interesate de valorile spiritualităţii ortodoxe, pe activităţile mai sus menţionate;

Organizarea de manifestări educative, recreative şi cultural-artistice în România şi în străinătate precum: cursuri, conferinţe, simpozioane, spectacole, festivaluri, tabere de studii şi aplicaţii culturale şi excursii;

Înfiinţarea de grădiniţe, şcoli, licee, instituţii de învăţământ superior şi cluburi educativ-recreative pentru tineret în conformitate cu scopul şi obiectivele Asociaţiei;

Editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale specifice scopului şi obiectivelor Asociaţiei; Realizarea şi difuzarea de fonoteci şi de materiale video pe diferite suporturi cu caracter civic, cultural şi educaţional;

Înfiinţarea şi exploatarea de ateliere pentru producerea de creaţii populare şi lucrări de artă specifice spaţiului românesc;

 

ACTIVITĂŢI REALIZATE

 

ANUL 2006

1. Asociaţia Civică a Tinerilor Ortodocşi Români – A.C.T.O.R. s-a implicat în apărarea drepturilor tinerilor ortodocşi români lăsate acestora, prin Testament, de către Emanuil Gojdu. În acest sens toate activităţile s-au axat pe informarea şi sensibilizarea parlamentarilor români privind prejudiciile aduse comunităţi ortodoxe de Acordul Româno-Ungar din 20 octombrie 2005.

În acest sens menţionăm realizarea şi distribuirea lucrării „Colecţie de Documente Publice cu Caracter Juridic, Informativ şi Consultativ Privind Problematica Emanuil Gojdu” (format A4, 104 pagini) şi a Broşurii „Emanuil Gojdu – Ghid Consultativ” (format A5, 32 pagini).

Aceste lucrări au fost înmânate: Ierahilor Transilvăneni ai B.O.R, Liderilor Ligii Tinerilor Creştin Ortodocşi Români şi ai Asociaţiei Studenţilor Creştin Ortodocşi Români din toată ţara, tuturor deputaţilor şi senatorilor din Parlamentul României şi persoanelor interesate din cadrul mai multor instituţii de cultură din Bucureşti.

Aceste demersuri ale asociaţiei noastre conjugate cu cele ale B.O.R. şi ale altor organizaţii neguvernamentale s-au finalizat cu neratificarea de către Parlament a Acordului Româno-Ungar din 20 octombrie 2005. Această situaţie creează premizele respectări prevederilor testamentare ale lui Emanuil Gojdu.

 

ANUL 2007

1. Sprijinirea, alături de alte 150 instituţii şi organizaţii neguvernamentale şi de 2500 elevi, studenţi, profesori, academicieni, jurnalişti, artişti etc., a Coaliţiei Pentru Respectarea Sentimentului Religios, privind contestarea la Judecătorie a Hotărârii anti-Icoane a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminari.

2. Consilierea unor grupuri socio-profesionale în vederea organizării lor în asociaţii neguvernamentale în spirit creştin-ortodox, pentru a putea constitui o societate civică ortodoxă care să ajute Biserica în proiectele culturale şi sociale şi pentru o prezenţă mai pregnantă în spaţiul public, unde alternativele, realizate din perspectiva valorilor morale şi spirituale pentru nevoile primare şi superioare ale omului, lipsesc cu desăvârşire.

3. Consiliere gratuită a organizaţiilor neguvernamentale creştin-ortodoxe privind scrierea de proiecte şi implementarea lor.

 

ANUL 2008

Activităţi în derulare

1. Creşterea capacităţii instituţionale a A.C.T.O.R. privind organizarea internă şi comunicarea cu mediul instituţional din ţară şi străinătate în conformitate cu scopul şi obiectivele organizaţiei.

2. Monitorizarea permanentă a clasei politice, a administraţiei publice şi a spaţiului social-economic, din perspectiva respectării şi utilizării valorilor civice şi morale. Această activitate urmăreşte realizarea unui studiu prin care să aducem la cunoştinţa factorilor interesaţi rolul fundamental al valorilor morale şi civice pentru toate proiectele care vizează persoana umană sau organismul social. Studiul va reprezenta o referinţă utilă decidenţilor din zona politică, administrativă, social-economică şi mediatică în conştientizarea necesităţii respectării unor imperative de ordin civic şi moral, pentru o mai bună funţionare a societăţii şi dezvoltării cultural-spirituale a omului.

3. Realizarea proiectului „Pentru Moralitate şi Democraţie în România” care presupune în primul rând implicarea tuturor reprezentanţilor societăţi care promovează valorile morale şi spirituale. Astfel, Biserica (Cler şi laicat), împreună cu persoane şi instituţii, bine intenţionate, din zona decizională a Statului Român, din zona economică privată şi din mass media într-un parteneriat intersectorial să dezvolte proiecte care promovează valorile morale şi spirituale pentru o mai bună funcţionare a societăţii.

Reclame
Published in: on Mai 11, 2008 at 4:07 am  Lasă un comentariu